بررسي سلامت رواني در خانواده خلبانان نظامي

برترین فایل با عنوان بررسي سلامت رواني در خانواده خلبانان نظامي

توضیحات بیشتر درباره فایل بررسي سلامت رواني در خانواده خلبانان نظامي در بخش زیر:

دسته: جامعه شناسی

بررسي سلامت رواني در خانواده خلبانان نظامي

بررسي-سلامت-رواني-در-خانواده-خلبانان-نظامي

فهرست مطالب :

مقدمه

فصل اول: بیان مسأله

مقدمه

بیان مسأله

ضرورت و اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

سؤالهای پژوهش

مفاهیم و متغیرهای عملیاتی

خلاصه فصل

فصل دوم:گسترة نظری موضوع و پیشینه تحقیقاتی

مقدمه

مبانی نظری

مفهوم سلامت

نگاهی تاریخی به سلامت و بیماری

الگوهای سلامت

مقایسة الگوهای سلامت

ابعاد سلامت

سلامت روانی

مفهوم سلامت روانی در نظریه های مختلف

تعریف تنیدگی

تاریخچة تنیدگی

انواع تنیدگی

محرکهای تنیدگی زا

هزینة تنیدگی

منابع تنیدگی و زندگی حرفه ای

عوامل تنیدگی شغلی

مکانیزمهای تأثیر تنیدگی

واکنشهای جسمانی در مقابل تنیدگی

نشانگان سازگاری عمومی سلیه

ارتباط تنیدگی با بهداشت و سلامت روانی

آثار روانشناختی تنیدگی

تنیدگی و بیماریها

تنیدگی و رویدادهای زندگی

پیشگیری و درمان

کاهش تنیدگی در محیط کار

یافته های پژوهشی

پژوهشهای داخلی

پژوهشهای خارجی

خلاصه فصل

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه

نوع پژوهش

جامعة آماری

گروه نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روشهای آماری

خلاصه فصل

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

یافته های توصیفی

یافته های استنباطی

یافته های جانبی

خلاصه فصل

فصل پنجم:تفسیر نتایج

مقدمه

تفسیر خلاصه ای از پژوهش

بحث و بررسی دربارة یافته های پژوهشی

محدودیتهای پژوهش

پیشنهادات

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع انگلیسی

ضمائم

قسمتی از متن :

هدف پژوهش حاضر، بررسی سطح سلامت روانی در خانواده های خلبانان نظامی و همچنین بررسی سطح سلامت روانی همسران خلبانان نظامی در مقایسه با همسران افراد عادی، می باشد.

در این پژوهش، عامل حرفة پر تنش خلبانی به عنوان متغیر پیش بین و سلامت روانی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده اند. جامعة پژوهش متشکل از ۱۲۰ نفر از خانواده های خلبانان نظامی است که از این ۱۲۰ نفر، ۳۲ نفر را همسران و ۸۶ نفر را فرزندان تشکیل می دهند و همچنین ۳۰ نفر از همسران افراد عادی نیز جهت مقایسه با ۳۰ نفر از همسران خلبانان نظامی از نظر سطح سلامت روانی، از جامعة در دسترس به گروه نمونة پژوهش اضافه گردید. اما در نهایت ۱۴۸ پرسشنامه بازگردانده شده مورد تجزیه و تحلیل آماری انجام گرفت.

پژوهش حاضر، یک پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه SCL-90-R و پرسشنامة مشخصات فردی -خانوادگی می باشد. این پژوهش در نهایت به شش سؤال اصلی پاسخ می دهد که این شش سؤال عبارتند از:

۱-سلامت روانی همسران خلبانان نظامی در چه سطحی است؟

۲-سلامت روانی همسران افراد عادی در چه سطحی است؟

۳-سلامت روانی همسران خلبانان نظامی در مقایسه با سلامت روانی همسران افراد عادی در چه سطحی است؟

۴-سلامت روانی فرزندان خلبانان نظامی در چه سطحی است؟

۵-سلامت روانی همسران خلبانان نظامی در مقایسه با سلامت روانی فرزندان خلبانان نظامی در چه سطحی است؟

۶-سلامت روانی فرزندان دختر خلبانان نظامی در مقایسه با سلامت روانی فرزندان پسر خلبانان نظامی در چه سطحی است؟

دانلود فایل

برچسب های فایل بررسي سلامت رواني در خانواده خلبانان نظامي:

نگاهی تاریخی به سلامت و بیماری,مفهوم سلامت روانی در نظریه های مختلف,واکنشهای جسمانی در مقابل تنیدگی

بررسي ميزان تاثير شن بازي درماني ،در درمان كودكان پيش فعال سنين 5 تا 7 سال

برترین فایل با عنوان بررسي ميزان تاثير شن بازي درماني ،در درمان كودكان پيش فعال سنين 5 تا 7 سال

توضیحات بیشتر درباره فایل بررسي ميزان تاثير شن بازي درماني ،در درمان كودكان پيش فعال سنين 5 تا 7 سال در بخش زیر:

دسته: روان شناسی

بررسي ميزان تاثير شن بازي درماني ،در درمان كودكان پيش فعال سنين 5 تا 7 سال

بررسي-ميزان-تاثير-شن-بازي-درماني-در-درمان-كودكان-پيش-فعال-سنين-5-تا-7-سال

فهرست مطالب :

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و هدف پژوهش

فرضیه ‌ی پژوهش

سوال پژوهش

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

 

فصل دوم

اختلال مربوط به کمبود توجه (بیش فعالی)

نشانه های کمبود توجه – بیش فعالی درکودکان

عوامل مؤثر در بروز بیماری

شیوع

بیش فعالی و رابطه آن با جنسیت

سبب شناسی

خصوصیات بالینی (ADHD)

درمان

دارو درمانی

رفتار درمانی

روشهای عامل سنتی

بازی

عوامل مؤثر در بازی

تأثیر جنس

تأثیر هوش

تأثیر سن

تأثیر محیط

بازی واهمیت آن

ارزشهای بازی

انواع بازی از دیدگاه پیاژه

بازی تمرینی

انواع بازیهای تمرینی

بازی نمادین

مراحل بازیهای نمادین

انواع بازیهای نمادین

بازی با قاعده

نظریه های مربوط به بازی

نظریه‌ ی انرژی اضافی یا مازاد

نظریه‌ ی پیش تمرین

نظریه‌ ی استراحت و رفع خستگی

نظریه‌ ی تکرار فعالیتهای اجدادی

نظریه ‌ی تکرار فعالیتهای غریزی

نظریه‌ ی جبران

نظریه ‌ی اصل لذت

کاتارسیس

دیدگاه دکرولی درمورد بازی

دیدگاه فروبل

دیدگاه ژان شاتو

دیدگاه پرز

دیدگاه اشترن

دیدگاه شارلوت بوهلر

دیدگاه هارلوک

دیدگاه اسپادگ

طبقه بندی پارتن براساس میزان درگیری اجتماعی

طبقه بندی لوون فلد

بازیها از نظر اجرا

اسباب بازی

ویژگی های اسباب بازی

انواع اسباب بازی

ارزش درمانی بازی

بازی درمانی

بازی درمانی از نظر روش شناختی موضوع

انشعاب بازی درمانی براساس نظریه روانکاوی

بازی درمانی فعال

بازی درمانی غیرفعال

بازی درمانی گروهی

مفاهیم و نظریه های بازی در قرن بیستم

اتاق بازی درمانی

شن بازی درمانی و تاریخچه آن

اهمیت شن در تکنیک دنیا

گستره‌ ی نظریه کاف درشن بازی

فرآیند بهبود بخشی و درمان شن بازی

قدرت درمانی شن بازی از دیدگاه یونگ

تعبیر وتفسیر با تأخیر

از رمز درآوردن سینی های شن

مراحل رشدی پیاژه در شن بازی کودکان

مروری بر تحقیقات انجام شده

 

فصل سوم

مقدمه

جامعه آماری

نمونه وروش نمونه گیری

ابزار پژوهش

مقیاس درجه بندی معلم کانرز

روش آماری

روش اجرا

مشاهدات بالینی

 

فصل چهارم

فرضیه ‌ی پژوهش

جداول

نمودار

 

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

لزوم آموزش والدین و آموزگاران

درمان اختلال بیش فعالی-کم توجهی (ADHD) با رویکرد شناختی – رفتاری

انتقادات

پیشنهادات

پیوست

منابع

 

قسمتی از متن :

پژوهش به بررسی میزان تأثیر شن بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال ۷-۵ سال استان تهران پرداخته است.

برای تشخیص کودکان بیش فعال از پرسشنامه کانرز استفاده شده و همینطور از سینی شن بعنوان ابزار استفاده شد.

ازآنجائیکه آزمودنیها دردو گروه آزمایش و کنترل قرار داشتند گروه آزمایشی مورد درمان قرارگرفتند اما گروه کنترل که از شیوه‌ی آموزش مهد کودک استفاده کرده بودند با افزایش بیش فعالی روبرو شدیم که در این پژوهش شیوه‌ی آموزشی مهد کودک‌ها مورد انتقاد قرار گرفت.

دانلود فایل

برچسب های فایل بررسي ميزان تاثير شن بازي درماني ،در درمان كودكان پيش فعال سنين 5 تا 7 سال:

بیش فعالی و رابطه آن با جنسیت,انواع بازی از دیدگاه پیاژه,ویژگی های اسباب بازی

تحقیق تاثير تلويزيون بر رفتار كودكان و جوانان

برترین فایل با عنوان تحقیق تاثير تلويزيون بر رفتار كودكان و جوانان

توضیحات بیشتر درباره فایل تحقیق تاثير تلويزيون بر رفتار كودكان و جوانان در بخش زیر:

دسته: روان شناسی

تحقیق تاثير تلويزيون بر رفتار كودكان و جوانان

تحقیق-تاثير-تلويزيون-بر-رفتار-كودكان-و-جوانان

داتلود تحقیق با موضوع تاثير تلويزيون بر رفتار كودكان و جوانان،
در قالب word و در 111 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده
مقدمه
طرح مسئله
اهمیت و فواید موضوع تحقیق
اهداف تحقیق
فرهنگ ‌پذیری
خرده فرهنگ
التقاط فرهنگ
تعریف فرهنگ و تهاجم فرهنگی
هدف ازتهاجم فرهنگی
اولین و آخرین قدم تهاجم فرهنگی
جمع‌ بندی
تاریخچه تلویزیون
تاریخچه تلویزیون در ایران
چارچوب نظری
چارچوب تئوریکی
جامعه ‌معنوی
جامعه صوری
نظریه دایزمن
نظریه لئوناردو برکویتز
نظریه بلسون
نظریه اجتماعی مابعد نوین ژان بودریلار
نظریه بندوراد نظریه شناختی و اجتماعی
نظریه دکتر لارنس فریدمن
فرضیه‌ های تحقیق
فرضیه‌ های اصلی
فرضیه‌ های فرعی
متغیرهای تحقیق
معرف سازی
اوقات فراغت
خشونت
از خودبیگانگی
بزهکاری
تعریف مفاهیم نظری
تاریخ ادبیات
مقدمه
خشونت در تلویزیون
اثرات تلویزیون بر کودکان و نوجوانان
تماشای تلویزیون برای بیداری و تحریک
تماشای تلویزیون برای کسب اطمینان خاطر و آرامش
اثرات منفی و مثبت تلویزیون بر کودکان ونوجوانان در افزایش پرخاشگری
تلویزیون و کودکان مطالعه تجربی تاثیرات تلویزیون بر نوجوانان
تلویزیون در زندگی جوانان ؟؟ مالتزک ؛ هامبورگ ( ۱۹۵۹)
دلایلی برای بیزاری جستن از تلویزیون
تاثیر تلویزیون ازدیدگاه روانشناسی
برون فکنی
نقش رسانه‌ های جمعی در اجتماع
نتیجه
پیشنهادات
مشکلات تحقیق

 

قسمتی از متن تحقیق:
بسیاری از دانش پژوهان، متفکران و مصلحان اجتماعی عصر حاضر را با نام های متفاوتی چون «عصر تکنیک»، «عصر ارتباطات» «دهکده جهانی» و رهبری از راه دور نامیده اند البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد ماهواره ها و فضا پیماها صادق است، بلکه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های گروهی در مورد انسان نیز صدق می کند.

تا قرن ۲۰، رهبری و ارشاد انسان رویا رو و بر اساس ارتباط بود، در صورتی که در عصر حاضر ارتباطات یک طرفه و از راه دور صورت می گیرد. به طوری که بین شنونده و گوینده، یا بهتر بگوییم بین موثر و متاثر به طور نسبی فاصله زیادی وجود دارد. برخی معتقدند که رسانه های گروهی دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه در تاریخ بشر پدید آورند، نسلی که با نسل های پیشین بسیار متفاوت است …

دانلود فایل

برچسب های فایل تحقیق تاثير تلويزيون بر رفتار كودكان و جوانان:

تاثير تلويزيون بر رفتار كودكان,تاثير تلويزيون بر رفتار جوانان,تاثير تلويزيون بر رفتار مردم,تاثير تلويزيون بر رفتار نوجوانان,تحقیق تاثير تلويزيون بر رفتار كودكان,تحقیق تاثير تلويزيون بر رفتار جوانان,تحقیق تاثير تلويزيون بر رفتار نوجوانان,پاورپوینت تاث,,,