فایل پیوست الگوی ارائه شفاهی و پوستر نهایی چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران می باشد.

رعایت الگوی پوستر کنفرانس برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.

 

 

لطفاً از الگوهای زیر برای ارسال مقاله های خود استفاده نمایید:

ارسال چکیده و مقاله کامل ضروری می باشد