تحقیق بررسي امكان تشخيص استفاده از تامين مالي خارج از ترازنامه

بورس اوراق بهادار,تامين مالي,تامين مالي خارج از ترازنامه,تحقیق بورس,تحقیق حسابداری,تحقیق رشته حسابداری,تحقیق مدیریت,ترازنامه,حسابداری,حسابرسان مستقل,دانلود تحقیق,ساختار سرمايه,قانون ساربينز اكسلي,مقاله کارشناسی ارشد
دانلود فایل تحقیق بررسي امكان تشخيص استفاده از تامين مالي خارج از ترازنامه

دانلود فایل

توضیحات:تحقیق رشته حسابداری با عنوان بررسي امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تامين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل در قالب فایل Word و در حجم 250 صفحه به همراه پروپوزال اصلی، چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع.چکیده:مساله عمده و اساسي مورد بحث در اين پژوهش آگاهي و شناخت نسبت به
انواعي از معاملات خارج از ترازنامه، روشهاي رايج مورد استفاده توسط
شركتها و در نهايت ارزيابي اينكه آيا حسابرسان قادر به تشخيص اين نوع از
تامين مالي هستند يا خير. .با توجه به اينكه معا ملات تامين مالي خارج از
تراز نامه انواعي از معا ملاتي هستند كه به صورتي از نمايش كامل از فعاليتها و رويدادهاي مالي رخ داده شده در حسابها نشان داده نمي شود اين گونه
معا ملات باعث تغيير در سا ختار سرمايه از طريق عدم ثبت بدهيها و تعهدات
عمده در صورتهاي مالي (تراز نامه)مي شود .در اين پژوهش ابتدا به مقا لات و
بيانيه هاي منتشر شده توسط نهاد هاي رسمي و غير رسمي حرفه حسابداري در مورد
موضوع اشاره شده است ،سپس روشهاي رايج مورد استفاده از اين نوع تامين مالي
توسط شركتها به تفصيل تشريح شده است و در نهايت فرضيات پژوهش مورد آزمون
آماري قرار گرفته است .سوالات مطرح شده در اين پژوهش ارتباط و يا عدم
ارتباط بين نسبتهاي ما لي كليدي و تا مين مالي خارج از تراز نامه ،تغيير در
ساختار سرمايه در صورت استفاده از تامين مالي خارج از تراز نامه و در
نهايت بوجود آمدن ترديدي عمده در فرض تداوم فعاليت در صورت استفاده از
تامين مالي خارج از تراز نامه مي باشد .براي پاسخ دادن به اين سوالات ا
بتدا شركتهاي مرتبط با تامين مالي خارج از تراز نامه بين سالهاي 1380 -1385
با استفاده از گزارش حسابرس مستقل شناسائي و اطلاعات مربوط استخراج و با
استفاده از متغير هاي پژوهش (نسبتهاي ما لي در نظر گرفته شده )از طريق
روشهاي آماري اقدام به آزمون فرضيه ها شده است .نتايج بدست آمده از آزمون
آماري فرضيه ها حاكي از تائيد فرضيه هاي پژوهش مي باشد، با توجه به يافته
هاي پژوهش مي توان نتيجه گرفت كه نا مساعد بودن نسبتهاي مالي مي تواند دليل
بر استفاده از تامين مالي خارج از تراز نامه توسط شركتها باشد لذا به
حسابرسان مستقل پيشنهاد مي شود نسبتهاي كليدي تراز نامه اي را جهت تشخيص
استفاده احتما لي شركتها از تامين مالي خارج از تراز نامه مورد توجه قرار
دهند .فهرست مطالب:مقدمه فصل اولفصل دوم: مبانی نظری و پيشينه پژوهش 1-تاريخچه،مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی، انرون 2-1 مقدمه 2-2 گفتار اول: تاريخچه 2-2-1 مقاله فنی انتشار يافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز 2-2-2 متن پيشنهادی شماره 42 (ED42) 2-2-3 متن پيشنهادی شماره 49 (ED 49) 2-2-4 شرايط پيشنهاد شده توسط متن پيشنهادی گزارشگری معاملات (FRED4) 2-2-5 بيانيه تحقيق مالی شماره 5 (1994) گزارشگری محتوای معاملات 2-3 گفتار دوم: مبانی نظری 2-3-1 تجزيه و تحليل مزايا و مخاطرات 2-3-2 شناخت 2-3-3 عدم شناخت 2-3-4 تهاتر 2-3-6 نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم 2-3-6 معاملات مرتبط 2-4 گفتار سوم : چارچوب گزارشات مالی 2-4-1 ترازنامه 2-4-2 صورتهای مالی اساسی ديگر 2-4-3 يادداشتهای توضيحي صورتهای مالی و گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام 2-5 گفتار چهارم: فروپاشی انرون مقدمه ای برای تحول در وضع قوانين و استانداردهای مرتبط با معاملات خارج از تراز نامه 2-5-1 آنچه براي انرون اتفاق افتاد؟ 2-5-2 تاريخچه انرون 2-5-3 گزارش Powers و Batson در مورد انرون 2- شرکتهای با اهداف خاص، قانون سار بينز اکسلی 2-1 گفتار پنجم: شرکتها با اهداف خاص 2-2-1 مقدمه 2-2-2 تعريف شرکتها با اهداف خاص 2-2-3 ارتباط با تامين مالی خارج از تراز نامه 2-2 گفتار ششم: قانون سار بينز اکسلی 2-2-1 مقدمه 2-2-2 ارتباط قانون ساربينز اکسلی با موضوع خارج از تراز نامه 2-2-3 اقلامي كه افشاء آنها در ارتباط با ترتيبات خارج از ترازنامه لازم است 2-2-4 افشاء اقلام تعهدات قراردادی 3- شيوه های مورد استفاده در تامين مالی خارج از تراز نامه 1-2 گفتار هفتم : شرکتهای فرعی و شبه شرکتهاي فرعی 2-2-1 تعريف شرکتهای فرعی وشبه فرعی 2-2-2 معافيت شبه شرکتهای فرعی از تلفيق 2-2-3 ارتباط شرکتهای فرعی و شبه فرعی با تامين مالی خارج از تراز نامه 2-2 گفتار هشتم: سرمايه گذاری در ارزش ويژه ساير شرکتها 3-2-1 سرمايه گذاری هايی که نه موجب افزايش نفوذ قابل ملاحظه می شودونه موجب افزايش کنترل 2-2-2 سرمايه گذاری هايی که موجب افزايش نفوذ قابل ملاحظه می شود اما موجب افزايش کنترل نمی شود 2-2-3 سرمايه گذاری هايی که موجب کنترل می شود 2-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری سرمايه گذاريها 2-2-5 تلفيق 2-3 گفتار نهم: اجاره های بلند مدت 1-2-3 ارزيابی معامله 2-2-3 ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی 3-2-3 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای اجاره های بلند مدت 2-4 گفتار دهم: فروش و اجاره آن از خريدار 1-2-4 ارزيابی معامله 2-2-4 اجاره های سرمايه ای 3-2-4 اجاره های عملياتی 4-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و اجاره آن از خريدار 5-2-4 استاندارد بين المللی حسابداری برای اجاره ها 2-5 گفتار يازدهم: فروش و توافقات باز خريد 1-2-5 ارزيابی معامله 2-2-5 ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی 3-2-5 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و توافقات بازخريد 4-2-5 شيوه حسابداری 2-6 گفتار دوازدهم : کالاهای امانی 1-2-6 ارزيابی معامله 2-2-6 ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی 3-2-6 حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا 4-2-6 تعيين قيمت براي انتقال نهايي مالكيت به مشتري 5-2-6 آيا مشتري لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان وديعه بدهد؟ 6-2-6 آيا مشتري حق استفاده از کالا را دارد؟ 7-2-6 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای کالاهای امانی 2-7 گفتار سيزدهم: نقل و انتقالات داراييهای مالی با مشارکت های مداوم 1-2-7 ارزيابی معاملات 2-2-7 موارد افشاء طبق SFAS شماره 140 3-2-7 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای نقل و انتقالات دارائيهای مالی 2-8 گفتار چهاردهم: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی 1-2-8- روشهای تجزیه و تحلیل 2-2-8- طبقه بندی نسبتها 3-2-8- فرض تداوم فعالیت 2-9- گفتار پانزدهم : پیشینه پژوهش 1-2-10: نتيجه گيري فصل سوم 1-3 مقدمه 2-3 اهداف پژوهش 3-3 روش جمع آوري داده ها 4-3 قلمرو پژوهش 5-3 جامعه آماري 6-3 نحوه گردآوري اطلاعات 7-3 نمونه گيري 8-3 فرضيه هاي پژوهش 9-3 متغيرهاي پژوهش 10-3 تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش 11-3 اندازه گيري متغيرهاي پژوهش 12-3 روش آماري آزمون فرضيه ها فصل چهارم 1-4 مقدمه 2-4 نتايج تحليل داده ها- سال 80 3-4 نتايج تحليل داده ها- سال 81 4-4 نتايج تحليل داده ها- سال 82 5-4 نتايج تحليل داده ها- سال 83 6-4 نتايج تحليل داده ها- سال 84 7-4 نتايج تحليل داده ها- سال 85 فصل پنجم 1-5 مقدمه 2-5 خلاصه اي از كل پژوهش 3-5 خلاصه يافته های پژوهش 4-5 نتيجه گيري 5-5 پيشنهادات 1-5-5 پيشنهادات مربوط به يافته هاي پژوهش 2-5-5 پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي 6-5 محدوديت هاي پژوهش 7-5 فهرست منابعفصل ششم :پیوستها

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
تحقیق حسابداری تحقیق مدیریت دانلود تحقیق تامين مالي تامين مالي خارج از ترازنامه قانون ساربينز اكسلي ساختار سرمايه ترازنامه مقاله کارشناسی ارشد حسابداری بورس اوراق بهادار تحقیق بورس حسابرسان مستقل تحقیق رشته حسابداری

 • پاورپوینت روباتهای هوشمند

  پاورپوینت روباتهای هوشمند برچسب ها: ربات هوشمند چیستهوشمند ترین ربات جهانخرید ربات هوشمندربات اسباب بازی هوشمندخرید ربات اسباب بازی هوشمندخرید ربات سگربات های اسباب بازیخرید ربات کنترلیدانلود پاورپوینتدانلود اسلایدپایان نامهدانلود پایان نامه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت روباتهای هوشمند دسته…

 • طرح لایه باز رسید تحویل سنگ

  طرح لایه باز رسید تحویل سنگ برچسب ها: رسید تحویل سنگ فرم تحویل سنگ معادن لایه باز فرم رسید سنگفرم رسید و تحویل سنگطرح لایه بازدانلود طرح لایه بازطرح فتوشاپ رفتن به سایت اصلی طرح لایه باز رسید تحویل سنگ…

 • پاورپوینت خوردگی در پل ها

  پاورپوینت خوردگی در پل ها برچسب ها: مهندس پلخوردگیخوردگی در پل رفتن به سایت اصلی پاورپوینت خوردگی در پل ها دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت پاورپوینت خوردگی در پل هاشامل:-مقدمه-خوردگی در فلزات-عوامل موثر در…

 • فایل های صوتی کتاب Cambridge IELTS 12

  Cambridge IELTS,Cambridge IELTS 12,Cambridge IELTS 12 دانلود کتاب,IELTS,listening,pdf of Cambridge IELTS 12,آیلتس,جزوه کمبریج آیلتس ۱۲,خرید کتاب,دانلود رایگان,دانلود فایل,فایل شنیداری,فایل صوتی,کمبریج آیلتس ۱۲,کمبریج آیلتس آکادمیک دانلود فایل فایل های صوتی کتاب Cambridge IELTS 12 دانلود فایل توضیحات:فایل های شنیداری کتاب Cambridge…

 • پاورپوینت (اسلاید) نظریات علامه طباطبایی

  آثار فلسفی علامه طباطبایی,انسان شناسی علامه,پاورپوینت علامه طباطبایی,پاورپوینت نظریات فلسفی,دانلود پاورپوینت,روش شناسی علامه طباطبایی,عقل نظری و عقل عملی,عقلانیت درنظریه علامه طباطبایی,علامه طباطبایی,معرفت شناسی علامه طباطبایی,نظریات فلسفی دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) نظریات علامه طباطبایی دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی درس کلیات…

 • پاورپوینت بسته بندی پلاستیک

  پاورپوینت بسته بندی پلاستیک برچسب ها: سفارش بسته بندی پلاستیکیپلاستیک بسته بندی حبوباتسفارش نایلون بسته بندیرول پلاستیک بسته بندیپلاستیک بسته بندی حرارتینایلون بسته بندی کوچکانواع بسته بندی پلاستیکیبسته بندی پلاستیکی مواد غذایی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت بسته بندی پلاستیک…

 • مبانی نظری بررسی میزان دلهره و پریشانی در دانشجویان پیام نور

  اضطراب امتحان,انواع دلواپسی و پریشانی,پریشانی امتحان,تعريف دلواپسی و پریشانی,درمان دلواپسی,دلواپسی و پریشانی,دلواپسی و پریشانی امتحان,علائم دلواپسی,علل پریشانی,فرافایل,كنترل صفات دلواپسی,مفهوم دلواپسی,نشانه هاي اختلالات اضطراري دانلود فایل مبانی نظری بررسی میزان دلهره و پریشانی در دانشجویان پیام نور دانلود فایل توضیحات:مبانی نظری…

 • تحقیق بندر امام خميني + پاورپوینت

  بندر امام,بندر امام خميني,پاورپوینت بندر امام خمینی,پایان نامه عمران,پروژه بندر امام خمینی,تحقیق بندر امام خميني,تحقیق عمران,ترمینال کانتینری,دانلود پایان نامه عمران,دانلود پروژه,سیستم تک پنجره,مهندسی عمران,نقشه بندر امام خمینی دانلود فایل تحقیق بندر امام خميني + پاورپوینت دانلود فایل توضیحات:تحقیق رشته مهندسی…

 • خلاصه کتاب جرم شناسی ( دکتر نجفی توانا ) + تست

  انتشارات آموزش و سنجش,جرم شناسی,جرم شناسی توانا,جزوه جرم شناسی,حقوق پیام نور,خلاصه کتاب جرم شناسی,خلاصه کتاب جرم شناسی نجفی توانا,دانشگاه پیام نور,دانلود جزوه,دانلود خلاصه کتاب,رشته حقوق,علی نجفی توانا,نمونه سوالات جرم شناسی دانلود فایل خلاصه کتاب جرم شناسی ( دکتر نجفی توانا…

 • پاورپوینت وندالیسم (Vandalism)

  Vandalism,Vandalism چیست,بررسی وندالیسم,پاورپوینت Vandalism,پاورپوینت آشنایی با وندالیسم,پاورپوینت بررسی وندالیسم,پاورپوینت معماری,پاورپوینت وندالیسم,تاثی,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت وندالیسم,معماری پارامتریک,وندالیسم,وندالیسم چیست دانلود فایل پاورپوینت وندالیسم (Vandalism) دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت وندالیسم (Vandalism)، در حجم 22 اسلاید، همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:روانشناسان محیط نگر…

 • تحلیل فروپاشی پیشرونده ساختمان های بلند با مدلسازی عنصر محدود

  abaqus,اعتبار مدل,بحث تحلیلی درخصوص,تجزیه و تحلیل حذف ستون,تجزیه و تحلیل فروپاشی پیشرونده,تکنیک مدل عنصر محدود,حذف ستون در ساختمان,دانلود پاورپوینت,روش مدلسازی عنصر محدود 3D,ساختمان های بلند,فراف,فروپاشی پیشرونده,فروپاشی پیشرونده ساختمان دانلود فایل تحلیل فروپاشی پیشرونده ساختمان های بلند با مدلسازی عنصر محدود…

 • بتن ریزی در شرایط ویژه

  بتن ریزی در شرایط ویژه برچسب ها: شرایط خاص بتن ریزی عمران بتن شرایط ویژه عوامل مهم در شرایط ویژه سرد گرم رفتن به سایت اصلی بتن ریزی در شرایط ویژه دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات…

 • پرسشنامه استاندارد سبك مديريت كلاس

  پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه استاندارد سبک مدیریت,پرسشنامه سبك مديريت كلاس,پرسشنامه سبک مدیریت,پرسشنامه گلیکمن,پرسشنامه ولفگانگ,دانلود پرسشنامه,سبک تعامل گرا,سبک مداخله گر,سبک مدیریت,سبک مدیریت کلاس,مدیریت آموزشی,مدیریت كلاس دانلود فایل پرسشنامه استاندارد سبك مديريت كلاس دانلود فایل توضیحات:پرسشنامه سبك مديريت كلاس، در قالب فایل word، حاوی…

 • جزوه نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی فیزیک 3 ریاضی

  امتحان نهایی فیزیک 3 رشته ریاضی,امتحانات نهایی فیزیک سوم,جزوه فیزیک 3 رشته ریاضی,جزوه فیزیک سوم دبیرستان,سرفصل های امتحانی فیزیک 3,فیزیک 3,فیزیک 3 در کنکور,فیزیک 3 ریاضی,فیزیک پایه یا,نمونه سوالات امتحانات نهایی,نمونه سوالات طبقه بندی شده دانلود فایل جزوه نمونه سوالات…

 • پاورپوینت بررسی تهدیدات و ارائه پروتکل امنیت شبکه های بی سیم

  پاورپوینت بررسی تهدیدات و ارائه پروتکل امنیت شبکه های بی سیم برچسب ها: پروتکل امنیت شبکه های بی سیمشبکه های موردی متحرکشبکه موردی چیستپروتکل مسیریابی منبع پویاشبیه سازیسناریوهای ترافیک و جابجاییپروتکل مسیریابی بدون حالت محیط حریصانه رفتن به سایت اصلی…

 • خلاصه و راهنمای کامل بخش پنجم کتاب اقتصاد خرد دکتر جمشید پژویان

  اقتصاد خرد,بانک سوالات اقتصاد خرد,بانک سوالات اقتصاد خرد دکتر پژویان,دانلود فایل,دکتر پژویان,کتاب راهنمای اقتصاد خرد دکتر پژویان,کشش تقاضا,کشش درآمدی تقاضا,کشش عرضه,کشش فاصله ای تقاضا,کشش قیمتی تقاضا,کشش متقاطع یا متقابل,کشش نقطه ای تقاضا دانلود فایل خلاصه و راهنمای کامل بخش پنجم…

 • پاورپوینت (اسلاید) ایمنی در برق 1

  اثار برق گرفتگی بر بدن,انواع برق گرفتگی,ایمنی در برق,ایمنی در صنعت برق,برق گرفتگی,پاورپوینت ایمنی برق,پاورپوینت برق گرفتگی,خرید فایل,دانلود پاورپوینت,سوختگی ناشی از برق,علل برق گرفتگی,عوامل موثر بر برق گرفتگی,فرافایل,میزان برق ‏گرفتگی دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) ایمنی در برق 1 دانلود فایل…

 • پاورپوینت بررسی معماری کتابخانه مرکزی فونیکس

  پاورپوینت بررسی معماری کتابخانه مرکزی فونیکس کلمات کلیدی بررسی معماری کتابخانه مرکزی فونیکس تحلیل کتابخانه مرکزی فونیکس پلان کتابخانه مرکزی فونیکس نمونه موردی خارجی کتابخانه بررسی معماری کتابخانه پلان کتابخانه تحلیل کتابخانه کتابخانه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت بررسی معماری…

 • دانلود شیپ فایل مرز شهرستان بابل

  بابل,شیپ فایل,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بابل,شیپ فایل مرز شهرستان بابل,لایه ی محدوده سیاسی شهرستان بابل,لایه ی مرز شهرستان بابل,نقشه محدوده سیاسی شهرستان بابل,نقشه مرز شهرستان بابل دانلود فایل دانلود شیپ فایل مرز شهرستان بابل دانلود فایل شیپ فایل مرز…

 • نقاله طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  catia,solidworks,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,طراحی صنعتی,مکانیک,نقاله,نقاله در سالیدورک,نقاله در کتیا,نقاله سالیدورک,نقاله کتیا,نقشه اجرایی,نقشه کشی صنعتی دانلود فایل نقاله طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل نقاله طراحی شده در سالیدورک و کتیاقابل مشاهده در CATIA…

 • تحقیق بررسی نقش مناطق آزاد در توسعه گردشگری

  پایان نامه توسعه گردشگری,پایان نامه مدیریت,پروژه توسعه گردشگری,پروژه مدیریت,توسعه گردشگری,توسعه گردشگری مناطق آزاد,دانلود پاورپوینت,دریاره مناطق آزاد,گردشگری مناطق آزاد,مدیریت بازرگانی و دریایی,مدیریت گمرکی,منطقه آزاد,منطقه آزاد اروند دانلود فایل تحقیق بررسی نقش مناطق آزاد در توسعه گردشگری دانلود فایل توضیحات:پروژه کارشناسی رشته…

 • آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 31 تا 35

  آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 31 تا 35 برچسب ها: فصل 3فصل 2فصل 1دنبالهریشه گیریگویا کردناتحاد و تجزیهریاضی کنکورکنکور 98کنکور سراسریریاضی دهمریاضی دهم تجربیریاضی پایه دهم نمونه سوال کنکورسوالات کنکورسوالات کنکور 98آزمون های ریاضی دهم رفتن به…

 • دانلود شیپ فایل مرز شهرستان سردشت

  GIS,shp,آذربایجان غربی,سردشت,شیپ فایل,شیپ فایل سردشت,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سردشت,شیپ فایل مرز سردشت,لایه ی محدوده سیاسی شهرستان سردشت,لایه ی مرز شهرستان سردشت,نقشه سردشت,نقشه مرز شهرستان سردشت دانلود فایل دانلود شیپ فایل مرز شهرستان سردشت دانلود فایل توضیحات:نقشه ی مرز شهرستان…

 • پاورپوینت (اسلاید) مدار های الکتریکی

  آموزش مدارهای الکتریکی,آموزش مدارهای معادل,اموزش مدار,اموزش مدار1,پاورپوینت مدارهای الکتریکی,تونن,جزوه مدار,خرید فایل,دانلود پاورپوینت,فرافایل,مدار 1,مدارهاي معادل نورتن و تونن,مدارهای الکتریکی,مدارهای معادل,نورتون دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) مدار های الکتریکی دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت اموزش جامع مدار های الکتریکی، در حجم 186 اسلاید، به همراه…

 • پاورپوینت (اسلاید) امواج الکترومغناطیسی

  Electromagnetics,امواج الکترومغناطیسی,امواج رادیویی,پاورپوینت امواج الکترومغناطیسی,پاورپوینت فیزیک,پرتو ایکس,پرتو فرابنفش,پرتو فروسرخ,پرتو گاما,پروژه رشته فیزیک,تابش الکترومغناطیس,تحقیق امواج الکترومغناطیس,دانلود پاورپوینت,دانلود پروژه دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) امواج الکترومغناطیسی دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی با موضوع امواج الکترومغناطیسی، در حجم 32 اسلاید، همراه با تصاویر.بخشی از…

 • بسته آموزشی شامل جزوه + فیلم های آموزشی " کار در فیزیک " (فصل 2 فیزیک 10 - فصل 4 فیزیک 2 نظام قدیم)

  جزوه کار,جزوه کار برای کنکور,کار چیست؟,کار در فیزیک,کار در فیزیک 10,کار در فیزیک 2,مسائل و تمرینات کار,مفهوم فیزیکی کار دانلود فایل بسته آموزشی شامل جزوه + فیلم های آموزشی " کار در فیزیک " (فصل 2 فیزیک 10 - فصل…

 • پکیج نمونه سوالات عمومی آزمون احراز صلاحیت مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای

  آزمون رشته سخت افزار و زیرساخت,آزمون مشاوران رشته اینترنت و شبکه مدیریت,آزمون مشاوران رشته نرم افزار,آزمون مشاوران سازمان نصر,آزمون مشاوران نصر رتبه 3,آزمون نظام صنفی رایانه ای کشور,خرید فایل,دانلود نمونه سوالات,فرافایل,همراه با پاسخنامه دانلود فایل پکیج نمونه سوالات عمومی آزمون…

 • مبانی نظری نوآوری سازمانی

  اصول نوآوری,انواع نوآوری,اهميت مفهوم نوآوري,تحقیق نوآوری سازمانی,دانلود تحقیق,دانلود مبانی نظری,شاخص هاي سنجش نوآوري,عوامل موثر بر نواوری سازمانی,فرافایل,فروشگاه فایل,مبانی نظری,موانع نواوری,نوآوری,نوآوری در سازمان,نوآوری سازمانی دانلود فایل مبانی نظری نوآوری سازمانی دانلود فایل توضیحات:مبانی نظری نوآوری سازمانی، قابل استفاده برای فصل دوم…

 • پرسشنامه ارزیابی باورهای ضمنی هوش (عبدالفتاح و یتس)

  ارزیابی باورهای ضمنی هوش,باورهای ضمنی هوش,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه باورهای ضمنی هوش,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه استاندارد,عبدالفتاح و یتس,مقیاس ارزیابی باورهای ضمنی هوش,نظریه افزایشی هوش,نظریه ذاتی هو,نظریه طرز تفکر دانلود فایل پرسشنامه ارزیابی باورهای ضمنی هوش (عبدالفتاح و یتس) دانلود فایل توضیحات:پرسشنامه  ارزیابی باورهای…

 • تحقیق بررسی سیستمهای پشتیبان تصمیم (DSS)

  DSS چیست,MIS,انواع DSS,انواع سیستم های تصمیم یار,پایان نامه مدیریت,پروژه DSS,پروژه کامپیوتر,تحقیق فناوری اطلاعات,تصمیم یار,تعریف DSS,دانلود پایان نامه,سیستم اطلاعات مدیریت,سیستم پشتیبان تصمیم,سیستم تصمیم یار,سیستم های تصمیم یار دانلود فایل تحقیق بررسی سیستمهای پشتیبان تصمیم (DSS) دانلود فایل توضیحات:تحقیق رشته مهندسی فناوری…

 • دانلود شیپ فایل مرز شهرستان فریدن

  GIS,shp,شهرستان فریدن,شیپ فایل,شیپ فایل فریدن,شیپ فایل محدوده سیاسی فریدن,شیپ فایل مرز فریدن,فریدن,لایه ی محدوده سیاسی,نقشه فریدن,نقشه مرز شهرستان فریدن دانلود فایل دانلود شیپ فایل مرز شهرستان فریدن دانلود فایل توضیحات:نقشه ی مرز شهرستان فریدن. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS  قابل…

 • دانلود نقشه بخش های شهرستان نیریز

  GIS,استان فارس,بخش های شهرستان نیریز,شیپ فایل,شیپ فایل بخش های شهرستان نیریز,شیپ فایل بخشهای نیریز,شیپ فایل نیریز,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان نیریز,نقشه بخش های نیریز,نقشه نیریز,نقشه ی جی آی اس شهرستان نیریز,نیریز دانلود فایل دانلود نقشه بخش های شهرستان نیریز…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق آمیخته بازاریابی

  آمیخته بازاریابی,پایان نامه حسابداری,پایان نامه مدیریت,پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق آمیخته بازاریابی,دانلود پایان نامه,مبانی نظری,مبانی نظری آمیخته بازاریابی,مبانی نظری تحقیق آمیخته بازاریابی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق,هرم آمیخته ترفيع دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق آمیخته بازاریابی دانلود فایل توضیحات:مبانی نظری و…

 • پاورپوینت (اسلاید) انواع سقف ها

  انواع سقف ها,پاورپوینت انواع سقف در ساختمان,پاورپوینت انواع سقف ها,پاورپوینت عمرانی,پاورپوینت معرفی انواع سقف,پروژه آشنایی با انواع سقف,پروژه بررسی انواع سقف,تحقیق انواع سقف ها,دانلود پاورپوینت,سقف,سقف در ساختمان,فرافایل دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) انواع سقف ها دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت بررسی انواع…

 • دانلود نقشه بخش های شهرستان رودان

  GIS,استان هرمزگان,بخش های شهرستان رودان,رودان,شیپ فایل,شیپ فایل بخش های شهرستان رودان,شیپ فایل بخشهای رودان,شیپ فایل رودان,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان رودان,نقشه بخش های رودان,نقشه رودان,نقشه ی جی آی اس شهرستان رودان دانلود فایل دانلود نقشه بخش های شهرستان رودان…